3.Bölgesel Kalkınma Konferansı

Amaç / Purpose

Konferans ile uluslararası düzeyde akademisyenler, politika yapıcıları ve uygulayıcıların bir araya getirilmesi düşünülmektedir. Konferansın amacı, Bölgesel Kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamlarını, uygulamacıları ve üniversiteler dışındaki araştırmacıları buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine zemin hazırlamaktır. Konferansta sunumlar İngilizce ve Türkçe yapılacaktır. Konferans, ilgili herkese açıktır ve ücretsizdir.

Bu konferans ile uzun vadede;

 • Bölgesel Kalkınma konusunda uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirilecek tartışmalar ışığında Türkiye’de Bölgesel Kalkınma uygulamalarının geliştirilmesi yönünde görüş birliğine varılması ve bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlaması,  
 • Düzenlenecek konferansa katılacak bilim adamları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve bürokratlar aracılığıyla dünya genelinde Bölgesel Kalkınma konusunda yaşanan yenilikler konusunda bilgilenilmesi ve Türkiye’nin Bölgesel Kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde bu yeniliklere ne ölçüde uyum sağlayabildiği ve neler yapması gerektiği ortaya konulması,
 • Konferans, kapsamı ve katılımcıların nitelikleri itibariyle Türkiye için kısa ve uzun vadede önemli yararlar sağlayacak bir akademik platform oluşturulmasına katkı sağlaması,
 • Konferans sonunda yayınlanacak bildiriler kitabı ile Bölgesel Kalkınma konusunda literatüre önemli bir katkı sağlanması ve karar alıcılara yol gösterici bir eser ortaya konulması, 
 • Ayrıca konferansa davet edilecek yerel ve ulusal basın temsilcileri vasıtasıyla Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma ve bilgi toplumu konusuna verdiği önem, ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurularak farkındalık yaratılması beklenmektedir.

The conference is planned to bring scholars, policy-makers and practitioners together in an international platform. The aim of the conference is to establish a ground for participants from within and outside of the universities for exchange of ideas to discuss about regional development. Conference presentations will be held in English and Turkish. The conference is open to all concerned participants and free of charge.

In the long term, the conference is expected to;

 • contribute to building up a roadmap and reaching a consensus for the improvement of regional development practices in Turkey in the light of discussions thanks to participation of experts in Regional Development.
 • give information about the recent developments on Regional Development around worldwide through the participating academics, representatives of civil society organizations and bureaucrats; to present to which extent  Turkey has complied with these developments and what is necessary to be done in a contributing way to Regional Development of Turkey,
 • contribute to the emergence of an academic platform that will provide significant benefits for Turkey in short and long-term with its context and the qualification of the participants,
 • contribute to the literature on Regional Development thanks to conference proceedings that will be published at the end of the and present a pathfinder work for decision makers,
 • raise awareness on Turkey’s emphasis on Reginal Development and knowledge society by releasing to the national and international public through local and national press representatives invited to the conference.

 

Konular / Themes

ARGE ve İnovasyon Ekonomisi
Research&Development and Innovation Economy

 

Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme
Entrepreneurship and Economic Development

 

Bilişim Teknolojileri Ekonomisi
The Economics of Information Technologies

 

Endüstri 4.0 / 4. Sanayi Devrimi
Industry 4.0 / 4th Industrial Revolution

 

Bölgesel Kalkınmada Sağlık Ekonomisi
Health Economics in Regional Development

 

Sosyal Kalkınma Politikaları
Social Development Politics

 

Sürdürülebilir Kalkınma
Sustainable Development

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları
Regional Development Programs Supported by EU

 

Değer Temelli Kalkınma
Value-Based Development

Bölgesel Yenilik Sistemleri
Regional Innovation Systems

 

Bölgesel Eşitsizlikler ve Sosyal Politikalar
Regional Inequalities and Social Policies

 

Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Kurumsal Yapılar
Regional Development Agencies and Institutional Structures

 

Bölgesel Kalkınma Teorileri
Regional Development Theories

Bölgesel Kalkınma Uygulamaları ve Araçları
Regional Development Practices and Methods

 

Bölgesel Kalkınma ve KOBİ’ler
Regional Development and SMEs

 

Bölgesel Kalkınmada Demografik Etkenler
Demographic Factors in Regional Development

 

Bölgesel Kalkınmada Finansman
Regional Development Finance

 

Bölgesel Kalkınmada Lojistik
Logistics in Regional Development

Bölgesel Kalkınmada Pazarlama
Marketing in Regional Development

 

Bölgesel Rekabet Edilebilirlik 
Regional Competitiveness

 

Doğu Anadolu Projesi( DAP) ve Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP)
East Anatolian Project and South-East Anatolian Project

 

Eğitim ve İnsan Kaynaklarının Rolü
The Role of Education and Human Resources

 

İş Geliştirme ve Proje Yönetimi
Business Development and Project Management

 

İşgücü Piyasaları
Labour Markets

 

İşletme Sorunları ve Çözümler
Organization Problems and Solutions

 

Kalkınma için İyi Yönetimin Bileşenleri
Components of Good Governance for Development

 

Biyoteknoloji ve Biyomedikal Yatırımları
Biotechnology and Biomedical Investments

 

Kamu Yatırımlarının Etkinliği
Efficiency of Public Investments

 

Kent Ekonomisi ve Yönetimi
Urban Economy and Management

 

Kentleşme ve Çevre Sorunları
Urbanization and Environmental Issues

 

Kırsal Kalkınma
Rural Development

 

Kriz Dönemlerinde Bölgesel Ekonomiler
Regional Economies During Crisis

Güvenlik Politikalarının Kalkınmaya Etkisi
Impact of Security Policies on Development

 

Kurumsal Güven Politikaları
Institutional Trust Policies

 

Küreselleşme ve Bölgesel Kalkınma
Globalization and Regional Development

 

Organize Sanayi ve İhtisas Sanayi Bölgeleri
Organized Industrial and Specialized Industrial Zones

 

Örgüt, Yönetim ve Yönetici Geliştirme
Organization, Management and Manager Development

 

Model İşletmeler ve Kurumlar
Model Companies and Institutions

 

Sivil Toplum ve Bölgesel Kalkınma
Civil Society and Regional Development

 

Sosyo-Kültürel Yapı ve Kalkınma
Socio-Cultural Structure and Development

 

Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Değer Yaratımı
Social Entrepreneurship and Social Value Creation

 

Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme Politikaları
Sustainable Regional Development Policies

 

Teknoloji Transfer Ofisleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Technology Transfer Offices and Technology Development Zones

 

Üniversite-Sanayi İşbirliği
University-Industry Cooperation

 

Yaratıcı Sektörler ve Ekonomik Gelişme
Creative Sectors and Economic Development

 

Yerel ve Bölgesel Dinamikler
Local and Regional Dynamics

Adalet ve Kalkınma
Justice and Development

İş Etiği
Business Ethics

Doğal Kaynakların Yönetimi
Management of Natural Resources

Turizm Ekonomisi
Tourism Economics

Önemli Tarihler / Important Dates

Özet Tesliminin Son Tarihi/Deadline for Submission of Abstracts: 16.06.2017
Kabul Edilen Özetlerin İlanı/Notification of Accepted Abstracts: 14.07.2017
Bildiri Tam Metinlerinin Teslimi/Deadline for Submission of Full Papers: 04.08.2017
Kayıt / Registration : 06.09.2017
Konferans Tarihi / Conference Dates: 21-23.09.2017
Sosyal Aktiviteler / Social Activities: 23.09.2017

 

Katılım ücretsizdir. There is no registration fee.


Not: Sadece kabul edilmiş ve sunumu yapılmış bildiriler Kongre Kitabında yer alacaktır.
Notes:Only accepted and presented papers will be included in Proceedings Book.

 

Yer / Place

Munzur Üniversitesi, Tunceli - Türkiye
Munzur University, Tunceli - Turkey

Yazım Kuralları / Paper Format

 1. Başvuru özetleri 250 kelimeden az, 500 kelimeden çok olmamalıdır. 
  Abstracts should not be less than 250 and more than 500 words
 2. Bildiriler, bilinenlerin tekrarı olmamalı, yeni araştırmaların veya değerlendirmelerin sonucu olmalıdır. 
  Papers should not be the repetition of the familiar works; instead they should be the outcomes of the brand new research and assessments.
 3. Bildirilerin duyuruda belirtilen konulara ait olmasına, dikkat edilmelidir.
  Papers should be on topics specified in the announcement.
 4. Bildirilerin ön incelemesi danışma kurulu ve yürütme kurulu tarafından yapılarak, değerlendirilmek üzere ilgili hakemlere gönderilir. Hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda bildirinin kabulüne veya reddine karar verilir.

Papers will be sent to the relevant referees after the previews of them are carried out by the advisory and the executive committee. In accordance with the reports prepared by the referees, the papers may be approved or rejected. 

Yazım Teknikleri / Paper Guidelines

 1. Yazılar A4 boyutunda hazırlanır. Kenar boşlukları üstten 2,5 alttan 2,5, iç kenar 2,5, dış kenar 2,5 cm. olacaktır. İlk sayfada üsten 2 cm. boşluk bırakılır.
  Writings should be in A4 size. Margins should be set for 2,5cm at the top and bottom, 2,5cm on the left and right. 2cm margin should be set at the top in the first page.
 1. Yazılar PC bilgisayarda Microsoft Word programında 11 punto Times New Roman karakteri ile tek satır aralıklı olarak yazılır. Özetler 10 punto, yazı içindeki tablolar, fotoğraflar ve şekil adları ile dipnotlar 9 punto ile yazılır. Kaynaklar listesi satır başlarında 1,0 cm boşluk bırakılarak asılı paragraflar halinde 10 punto ile yazılır.
  Writings should be written on PC by using Microsoft Word program, 11-point typeface Times New Roman font and one line height. Abstracts should be in 10-point typeface. Tables, pictures, figures and footnotes should be in 9-point typeface. The reference list should be written in hanging indents (1,0cm margin ahead) and 10 point typeface.
 1. Bildirinin başlığı ilk sayfanın başına kalın 14 punto büyük harflerle sayfa ortalanarak yazılır. Türkçe başlığın altına yabancı dilde başlık ilk harfler büyük diğerleri küçük olarak yazılır. Bildiri İngilizce ise İngilizce başlığın altına Türkçe başlık ilk harfler büyük diğerleri küçük olarak yazılır. Metin içindeki başlıklar öncesinde 12 punto sonrasında 6 punto boşluk bırakılır.
  The title of the paper must be written in 14 point with capital letters at the center. Under the Turkish title, foreign title is written, only the initial letters are capitalized. If the paper is in English, under the English title, Turkish title is written with initial letters capitalized. It should be 12 point spaces before a heading within the text and 6 point spaces after it.
 1. Başlıktan sonra 12 punto aralık verilerek yazar ad(lar)ı unvansız olarak sayfa ortalanarak yazılır. Unvan, çalıştığı kurum ve e-posta (e.mail) adresi dipnot olarak belirtilir.
  Author’s name without academic title should be written after headline with 12-point space and centered on the page. Academic title, the institution and e-mail address should be indicated as footnote.
 2. Çalışma herhangi bir kurumun desteği ile gerçekleşmiş ise kurumun adı ilk sayfanın altında dipnot olarak belirtilir.
  If the study carried out with the support of any institution, the institution’s name should be indicated as a footnote at the bottom of the first page.
 1. Yazar adından sonra 12 punto boşluk bırakılarak Türkçe ve İngilizce 150 kelimeyi geçmeyen özet yazılır ve yazının ana konusunu tanımlayan anahtar kelimeler bu özetlerde belirtilir.
  Abstract in Turkish and English will be written after the author's name with 12 point space by not exceeding 150 words, and the keywords which describe the main subject of the article will be stated in this abstract as well.
 1. Bildiri; tablo, şekil ve fotoğraf ve kaynaklar dahil 15 sayfayı geçmemelidir. Makalenin toplam boyutu 5 mb’ı aşmamalıdır.
  Papers should not exceed 15 pages including table, figure, pictures and reference list. Total size of article should not exceed 5mb.

 

 1. Şekil, tablo ve fotoğraflar bilgisayar ortamında hazırlanıp metin içinde ya da sonunda sayfa boyutlarını (14x20 cm.) aşmayacak şekilde yerleştirilir. Makalede yer alan fotoğraf ve şekillerin çözünürlüğü düşük olmalıdır.
  Figures, tables and pictures should be prepared in digital and shown in the text or at the end of the page without exceeding page dimensions (14x20cm). Pictures and figures in the text should be in low resolution.
 1. Tablolar, şekiller ve varsa ekler içlerinde numaralanmalı ve başlık verilmelidir.
  Tables, figures and any appendices in the text should be numbered and entitled.
 1. Atıfta bulunulan kaynaklar metin içinde (APA tekniğiyle), yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası parantez içinde gösterilir (Genç: 2000, 123). Açıklamalar ise sayfa altında dipnot olarak verilir. Sözel kaynaklar için de ilgili kurallara uyulur.
  Cited references in the text should be written according to APA style. Author’s surname, publication year and page number should be indicated in parenthesis. For example, Genç: 2000,123. Clarifications should be indicated as footnote at the bottom of the page. It should be followed the relevant rules for the verbal sources.
 1. Metin içinde değinilen bütün kaynaklar makalenin sonundaki kaynaklar bölümünde yazar soyadına göre alfabetik olarak dizilir. Kaynakların önüne sıra numarası konulmaz ve diğer bibliyografya kurallarına uyulur.
  All resources cited in the text should be alphabetized according to author’s surname in the reference list at the end of the paper. Rotation number should not be put in front of the references and other bibliography rules are followed.

  a) Kaynak bir kitap ise; (SEDİLLOT, Rene, 2005, Değiş Tokuştan Süpermarkete, (çev. Esat Nermi Erendor), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara).
  If the reference is a book; (SEDİLLOT, Rene, 2005, Değiş Tokuştan Süpermarkete, (çev. Esat Nermi Erendor), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara).

  b) Kaynak bir makale ise; (ÖZTÜRK, Mustafa, 1991, “XVIII. Yüzyılda Antakya ve Çevresinde Eşkıyalık Olayları”, TTK Belleten LIV/211, Ankara, s. 87-100).
  If the reference is an article; (ÖZTÜRK, Mustafa, 1991, “XVIII. Yüzyılda Antakya ve Çevresinde Eşkıyalık Olayları”, TTK Belleten LIV/211, Ankara, s. 87-100).

  c) Kaynak bir bildiri ise; (ÖZTÜRK, Mustafa, 2000, “1548 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre Beyrut”, Türk Tarih Kurumu, (Ankara 21-25 Eylül 1996), XII.Türk Tarih Kongresi, Ankara, s. 849-859.
  If the reference is a presentation; (ÖZTÜRK, Mustafa, 2000, “1548 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre Beyrut”, Türk Tarih Kurumu, (Ankara 21-25 Eylül 1996), XII.Türk Tarih Kongresi, Ankara, s. 849-859.

  d) Kaynak bir ansiklopedi maddesi ise; b ve c fıkralarında olduğu gibi, maddenin; yazar(lar)ı, yayın tarihi, “ … “ içinde maddenin tam künyesi, Ansiklopediyi yayınlayan kuruluş, Ansiklopedinin cilt ve fasikül ile birlikte italik karakterle tam adı, (Mesela: Milli Eğitim Bakanlığı, İslam Ansiklopedisi VI) gibi).
  If the reference is an encyclopedia entry; including author(s) name, publication date, “….” and masthead of entry, name of the publisher, volume and fascicule of encyclopedia should be indicated with whole name in italic character as well as b and c in items. (For example: Ministry of National Education, Islamic Encyclopedia VI)

  e) Kaynak bir arşiv belgesi ise; Arşivin adı, belgenin olduğu tasnif, desimal numarası, (defter ise sayfa, el yazması ise varak a-b), varsa tarih ve belgenin cinsi. Mesela; ( Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Dahili No: 3349, 12 Ramazam 1214 (miladi tarih) tarihli irade, ferman sureti gibi) veya (Milli Kütüphane, Ankara Şer‘iyye Sicili No: 243, Belge 56 (21 Şaban 1223-Miladi tarih) tarihli berat sureti) veya (Kavanin-i Âl-i Osman, Süleymaniye Kütüphanesi Türkçe Yazmalar No 1969, vr. 56a.
  If the reference is an archive document; Archive’s name, the classification of document, decimal number, (if the reference is a book or manuscript, page number and folio a-b should be indicated). For example; (Ottoman Archive of Ministry, Cevdet Dahili No: 3349, 12 Ramazam 1214 (Gregorian calendar), rescript copy) or (National Library, Ankara Ser’iyye Register No:243, Document 56 (21 Saban 1223- Gregorian Calendar) or (Kavanin-I Al-I Osman, Suleymaniye Library Turkish Manuscript No:1969, folio 56a).

 

Ulaşım / Transportation

Tunceli’ye uçak ile ulaşım sağlayacak katılımcılar Elazığ Havaalanına oradan da yaklaşık olarak 1 saat 30 dakikalık karayolu yolculuğu ile Tunceli’ye ulaşabilmektedir. Türkiye’nin her yerinden düzenli otobüs (Can Dersim Tuncelililer firması) seferleri bulunmaktadır. Konferansa katılım sağlayacak kişilerin Elazığ Havaalanından Tunceli’ye transferleri Konferans Yürütme Kurulu tarafından sağlanacaktır. 

Participants who will come to Tunceli by airplane can come Tunceli through Elazığ Airport. After one and half hour road trip from there they can reach Tunceli. Regular buses (Can Dersim Tuncelililer) are available from all over Turkey. Transfers from Elazığ Airport to Tunceli will be provided by the Conference Executive Committee.

Konaklama / Accomodation

Her bir bildiri için bir yazarın konaklaması organizasyon tarafından sağlanacaktır. Diğer katılımcılara yönelik konaklama önerileri için tıklayınız.

 

The accommodation costs of one author for each paper will be covered by our Organization. Please click for the suggestions about accommodation of other participants.

Sponsorlar